ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ("ਨੀਤੀ") ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਇਕੱਠਿਆਂ "ਸ਼ਰਤਾਂ") ਸਟੱਡੀਅਬਰਡਗੁਆਇਡ ਡੌਟ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਕੱਠਿਆਂ "ਸਾਈਟ" ਜਾਂ "ਸੇਵਾਵਾਂ") ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਅਸੀਂ," "ਸਾਨੂੰ" ਜਾਂ "ਸਾਡੇ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਉਪਭੋਗਤਾ" ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ("ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ "ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ" ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ “ਸਾਈਟ” ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ, ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ (ਮਾਲਕ), ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਪਲਾਇਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

 • ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ informationਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ.
 • ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਫਲਾਈਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ.
 • ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸੰਪਰਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ' ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਸਾਈਟ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਓ
 • ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ
 • ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
 • ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਰੱਕੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ
 • ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਸਾਈਟ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੇਟਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ. ਸਾਈਟ ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ. ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.

ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਰਾਈਵੇਸੀ

ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਡਿਵਾਈਸ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੂਕੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੋਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਈਟ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੂਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੇਲਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਸਾਈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਕੋਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੂਕੀ-ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਟ ਵਿਚ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ . ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੁਕੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਸਹੀ properlyੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ' ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਜੇ ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਈਟ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਠ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ, ਸਟੱਡੀ ਏਬਰਡਗਾਈਡ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ appropriateੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ.

ਵਿਵਾਦ

ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ.

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ

ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ "ਵਿਵਾਦਾਂ" ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਨ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੋ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ.

13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਸਾਈਟ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ.

ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ ਸਟੱਡੀਅਬਰਗੁਇਡ.ਕਾੱਮ.

ਆਖਰੀ

ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ, 2019