Algemene Voorwaarden

Einführung

Servicevoorwaarden van de site, een afdwingbare juridische overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden en ons privacybeleid (samen de "Voorwaarden") zijn van toepassing op al het gebruik van StudyAbroadGuide.com en de services van die site (samen de "Site" of "Services"). De site is eigendom van StudyAbroadGuide.com.

De eigenaren en bijdragers van de site worden in deze voorwaarden aangeduid als "wij", "ons" of "onze". Door gebruik te maken van de Site of zijn Diensten, en / of door ergens op deze Site te klikken om akkoord te gaan met deze Voorwaarden, wordt u geacht een "gebruiker" te zijn voor de doeleinden van de Voorwaarden. U en elke andere gebruiker ("u" of "Gebruiker" zoals van toepassing) zijn gebonden aan deze voorwaarden. U en elke gebruiker gaan ook akkoord met de Voorwaarden door de Services te gebruiken. Als een gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden of het privacybeleid, heeft deze gebruiker mogelijk geen toegang tot de site of de services. In deze voorwaarden omvat het woord "Site" de site waarnaar hierboven wordt verwezen, de eigenaar (s), bijdragers, leveranciers, licentiegevers en andere verbonden partijen.

Gebruiker verboden voor illegaal gebruik

De gebruiker zal de Site of Services niet gebruiken en zal niemand toestaan ​​de Site of Services te gebruiken op een manier die in strijd is met een federale, staats- of lokale wet, regelgeving of verordening, of voor een verstorend, onrechtmatig of illegaal doel, inclusief maar niet beperkt tot intimidatie, laster, laster, gegevensdiefstal of ongepaste verspreiding, of ongepast toezicht op een persoon.

Gebruiker verklaart en garandeert dat:

  • Gebruiker zal de Services alleen gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden;
  • De gebruiker is minstens 18 jaar oud en heeft alle rechten, bevoegdheden en capaciteiten om in te stemmen met deze voorwaarden;
  • De gebruiker zal nauwkeurige, volledige en actuele informatie verstrekken aan de site en de eigenaar (s);
  • De gebruiker zal de site en zijn eigenaar (s) op de hoogte stellen van elke materiële wijziging in de informatie die de gebruiker verstrekt, hetzij door de informatie bij te werken en te corrigeren, hetzij door de site en zijn eigenaar (s) te waarschuwen via de functies van de site of het opgegeven e-mailadres. hieronder.

Afwijzing van garanties

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, BIEDT DE SITE DE DIENSTEN "AS IS", MET ALLE FOUTEN. DE SITE GARANDEERT GEEN ONONDERBROKEN GEBRUIK OF WERKING VAN DE DIENSTEN, OF DAT ENIGE GEGEVENS ZULLEN WORDEN VERZONDEN OP EEN MANIER DIE TIJDIG, ONBEURT, VRIJ VAN INTERFERENTIE OF VEILIG IS. DE SITE WIJST VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF, EXPLICIET, IMPLICIET, SCHRIFTELIJK, MONDELING, CONTRACTUEEL, GEMEENSCHAPPELIJK RECHT OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE, VERPLICHTING OF VERKOOPVOORWAARDEN, VERKOOPVOORWAARDEN OF VERKOOPVOORWAARDEN. , TITEL, NIET-INBREUK, OF DIE KAN VOORKOMEN UIT EEN CURSUS VAN HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL.

Aansprakelijkheid is beperkt

DE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE VAN ENIGE AARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING (ONGEACHT OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN DAT DERGELIJKE VERLIES KAN VOORKOMEN). PARTIJCLAIMS OP GROND VAN ENIGE HANDELING OF WEGLATING. DE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE HANDELING OF WEGLATING VAN EEN DERDE DIE BETROKKEN IS BIJ DE DIENSTEN, SITE-AANBIEDINGEN OF ENIGE HANDELING DOOR SITEGEBRUIKERS. DE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE SERVICE GELEVERD DOOR, OF PRODUCT OF APPARAAT DAT DOOR DERDEN IS VERVAARDIGD.

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE DE GEBRUIKER OM WELKE REDEN KAN LIJDEN, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SITE IN VERBAND MET DE SITE OF DIENSTEN, EN DE UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN EEN PARTIJ, BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG, INDIEN DEZE EIGENLIJKE EIGENAAR TIJDENS DE SITE DE 12 MAANDEN VOOR HET GEBEURTENIS DAT DE GEBRUIKER DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT.

De site is niet aansprakelijk voor enige schade die is opgelopen als gevolg van verlies, openbaarmaking of gebruik door derden van informatie, ongeacht of een dergelijke openbaarmaking of dergelijk gebruik plaatsvindt met of zonder medeweten of toestemming van de gebruiker. De site is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met: het handelen of nalaten van de gebruiker, het handelen of nalaten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot een telecommunicatiedienstverlener, of gebeurtenissen of oorzaken buiten de redelijke controle van de site. De site heeft geen enkele verplichting en is niet aansprakelijk jegens derden die geen gebruiker zijn die aan deze voorwaarden is gebonden. Beperkingen, uitsluitingen en disclaimers in deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zelfs als een rechtsmiddel niet aan het essentiële doel voldoet.

Producten, links en acties van derden

De site kan producten of diensten van derden bevatten of aanbieden. De site kan ook andere gebruikers of leden hebben die met elkaar communiceren, via de site, elders online of persoonlijk. Deze producten van derden en eventuele gekoppelde sites hebben afzonderlijke en onafhankelijke servicevoorwaarden en privacybeleid. We hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites, verkopers en derde partijen in het algemeen, ongeacht of u voor het eerst werd geïntroduceerd of interactie hebt gehad met dergelijke bedrijven, diensten, producten en mensen via de Site, en dus u ga ermee akkoord dat we voor geen van deze aansprakelijk zijn. We verwelkomen echter alle feedback over deze sites, verkopers, andere gebruikers of leden en derden.

Wijzigingen aan de site en de services

De eigenaren en bijdragers aan de site zullen werken om de site voor onze gebruikers te verbeteren en om onze zakelijke belangen op de site te bevorderen. We behouden ons het recht voor om functies, inhoud en gegevens toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen, inclusief het recht om prijsvoorwaarden toe te voegen of te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke wijzigingen. Noch uw gebruik van de site, noch deze voorwaarden geven u enig recht, titel of beschermbaar juridisch belang in de site of de inhoud ervan.

Vergoeding

Als uw activiteit of enige activiteit namens u potentiële of daadwerkelijke aansprakelijkheid voor ons creëert, of voor een van onze gebruikers, partners of bijdragers, stemt u ermee in om ons en een dergelijke gebruiker, partner, bijdrager of enige agent schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten van verdediging en oordeel, aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen en andere kosten in verband met claims of acties die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site, of een schending door u van deze voorwaarden bruikbaar.

Intellectueel eigendom

Deze site en enkele leveringsmethoden van ons product zijn gebouwd op het WordPress-platform. Voor informatie over intellectuele eigendomsrechten, inclusief General Public License ("GPL") voorwaarden waaronder de WordPress-software is gelicentieerd, kijk hier.

De site verleent de gebruiker een herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de site uitsluitend te gebruiken in verband met de site en de services, onder deze voorwaarden.

Copyright op alle inhoud en werken van auteurschap op de site zijn eigendom van de site of zijn licentiegevers. Afgezien van links die naar de site leiden, nauwkeurig toegeschreven verwijzingen naar sociale media en de minimus-tekstfragmenten met links die naar de site terugkeren, mag geen tekst, afbeeldingen, video- of audio-opnamen of enige andere inhoud van de site worden gekopieerd zonder expliciete en gedetailleerde, schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site. De gebruiker mag geen rechten of toegang tot de site of gerelateerde services in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

De namen en logo's die door de site worden gebruikt, en alle andere handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die in verband met de services worden gebruikt, zijn eigendom van de site of zijn licentiegevers en mogen niet door de gebruiker worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Het gebruik van de site geeft op zichzelf geen enkele gebruiker enige licentie, toestemming of toestemming, tenzij en alleen voor zover expliciet in deze voorwaarden wordt verleend.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan de site.

Privacybeleid

Alle informatie die u aan de site verstrekt, is onderhevig aan die van de site Privacybeleid, die onze verzameling en gebruik van gebruikersinformatie regelt. De gebruiker begrijpt dat de gebruiker door zijn of haar gebruik van de site en zijn services instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het privacybeleid) van de informatie, inclusief de overdracht van deze informatie naar de Verenigde Staten en / of andere landen. voor opslag, verwerking en gebruik door de site. De site kan bepaalde mededelingen doen aan sommige of alle gebruikers, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten. Deze communicatie wordt beschouwd als onderdeel van de Services en het account van een Gebruiker op de Site, en Gebruikers kunnen zich niet voor al deze berichten afmelden.

Gebruikersnamen, wachtwoorden en profielen

Indien daarom wordt gevraagd, moeten gebruikers een geldig e-mailadres aan de site verstrekken, op welk e-mailadres de gebruiker berichten kan ontvangen. De gebruiker moet de site ook bijwerken als dat e-mailadres verandert. De site behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount en / of gebruikerstoegang tot de site te beëindigen als een geldige e-mail wordt gevraagd maar niet wordt verstrekt door de gebruiker.

Als de Site een Gebruiker vraagt ​​of toestaat om een ​​gebruikersnaam of profiel aan te maken, gaan Gebruikers ermee akkoord geen gebruikersnaam te kiezen of profielinformatie te verstrekken die de identiteit van iemand anders zou nabootsen of die waarschijnlijk verwarring met een andere persoon of entiteit zou veroorzaken. De site behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount te annuleren of om een ​​gebruikersnaam of profielgegevens op elk moment te wijzigen. Evenzo, als de site opmerkingen of gebruikersinvoer toestaat, of een gebruiker vraagt ​​of toestaat om een ​​avatar te maken of een afbeelding te uploaden, stemt de gebruiker ermee in geen afbeelding te gebruiken die de identiteit van een andere persoon of entiteit nabootst, of die anderszins waarschijnlijk voor verwarring zou zorgen.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site en u stemt ermee in deze niet aan derden bekend te maken. We raden u aan een wachtwoord te gebruiken dat langer is dan acht tekens. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account, ongeacht of u daarvoor toestemming heeft gegeven. U stemt ermee in om ons per e-mail op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account aan StudyAbroadGuide.com. U erkent dat als u uw interacties met de site wilt beschermen, het uw verantwoordelijkheid is om een ​​veilige gecodeerde verbinding, virtueel privénetwerk of andere passende maatregelen te gebruiken. De eigen beveiligingsmaatregelen van de site zijn redelijk in termen van hun beschermingsniveau, maar zijn niet nuttig als de interacties van u of een andere gebruiker met de site niet veilig of privé zijn.

geschillen

We zijn gevestigd in Europa en u gaat een contract aan om onze site te gebruiken. Deze voorwaarden en alle zaken die voortvloeien uit uw gebruik van de site worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Europese Unie, zonder rekening te houden met enige keuze van wettelijke regels van enig rechtsgebied. De federale rechtbanken en staatsrechtbanken die geografische jurisdictie hebben over geschillen die ontstaan ​​op onze kantoorlocatie in Europa, zijn de enige toegestane locaties voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Site en Service.

ARBITRAGE

Niettegenstaande iets dat in strijd zou kunnen zijn met de bepalingen van 'Geschillen' hierboven, zullen alle zaken en alle arbitraire claims binnen een multi-claimzaak, inclusief alle claims voor geldelijke schadevergoeding, worden beslist door één enkele arbiter die door ons wordt geselecteerd, welke arbiter zal hoorzittingen houden in of nabij de Europese Unie, volgens de regels van de American Arbitration Association.

Advertising

De site kan advertenties bevatten die kunnen zijn gericht op relevantie voor de site, vragen of andere informatie om de relevantie voor de gebruikers van de site te verbeteren. De soorten en omvang van advertenties op de site zullen in de loop van de tijd veranderen. Met het oog op de toegang van de gebruiker tot en het gebruik van de site, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de site en externe leveranciers en partners overal op de site advertenties mogen plaatsen. Zie ons privacybeleid voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn op onze advertentiepraktijken, inclusief het gebruik van uw informatie.

Algemeen

Deze voorwaarden, inclusief het opgenomen privacybeleid, vervangen alle mondelinge of schriftelijke communicatie en afspraken tussen de gebruiker en de site.

Elke oorzaak van actie die de gebruiker kan hebben met betrekking tot de site of de services, moet worden aangevangen binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet.

Beide partijen zien af ​​van het recht op juryrechtspraak in elk geschil met betrekking tot de Voorwaarden, de Site of de Diensten.

Als een rechtbank met een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook oordeelt dat enig aspect van de Voorwaarden niet-afdwingbaar is, zullen de Voorwaarden worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan, om de bedoeling van de Voorwaarden uit te voeren, en de rest van de Voorwaarden zal volledig worden voortgezet. kracht en effect.

De gebruiker mag zijn of haar rechten niet toewijzen of zijn of haar verantwoordelijkheden delegeren onder deze voorwaarden of anderszins gerelateerd aan de site of zijn services.

Er zijn geen derde begunstigden onder deze voorwaarden, behalve voor de gelieerde ondernemingen, leveranciers en licentiegevers van de site, of zoals vereist door de wet.

Gebruik van de Site en zijn Services is niet toegestaan ​​in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze Voorwaarden nakomt, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf.

Het falen van de site om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in.

Disclaimer

StudyAbroadGuide.com wordt aangeboden als een informatieve dienst aan individuen over de hele wereld die op zoek zijn naar educatieve mogelijkheden. De gepresenteerde informatie is een combinatie van gratis vermeldingen en betaalde advertenties. De promotie van onderwijsinstellingen op deze site is niet bedoeld als goedkeuring of als validatie van de verstrekte informatie. Elke geïnteresseerde persoon moet contact opnemen met de aanbieder van de educatieve diensten om meer informatie te verkrijgen, om de voorwaarden en beschrijving van hun diensten te verifiëren, en om te vernemen over eventuele persoonlijke risico's die verbonden zijn aan deelname aan hun activiteiten.

StudyAbroadGuide.com of zijn medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor:

fouten, weglatingen of verkeerd gespelde woorden
verkeerde voorstelling van zaken door derden
persoonlijke schade of letsel opgelopen tijdens deelname aan een programma dat op deze website wordt gepromoot
geschillen tussen een consument en een derde partij

Het is de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde partij om contact op te nemen met de aanbieder van educatieve diensten om de hier gepresenteerde informatie te verifiëren en om meer te weten te komen over mogelijke persoonlijke risico's tijdens deelname aan hun activiteiten. Dit moet worden gedaan voordat u deelneemt aan een programma dat wordt gepresenteerd op StudyAbroadGuide.com.

Terugbetalingen

Mocht je om wat voor reden dan ook binnen 14 dagen niet tevreden zijn met een aankoop, dan geven we je graag een volledige terugbetaling, neem dan contact op StudyAbroadGuide.com.

Voorwaarden Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u deze richten aan StudyAbroadGuide.com.

Laatst bijgewerkt

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op Februari, 2019